+ 918376837285 [email protected]

Kemik Tümörü

Kemik tümörü, kemik içindeki hücrelerin anormal büyümesidir. Bu büyümeler iyi huylu (kanserli olmayan) veya kötü huylu (kanserli) olabilir. İyi huylu kemik tümörleri genellikle yaşamı tehdit etmez ve acil kemik tümörü tedavisi gerektirmeyebilir. Öte yandan kötü huylu kemik tümörleri agresif olabilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Kemik tümörlerinin yaygın semptomları arasında ağrı, şişlik ve etkilenen kemikte kırıklar bulunur. Teşhis tipik olarak görüntüleme testlerini, biyopsileri ve bazen kan testlerini içerir. Kemik Tümörü Tedavisi seçenekler değişiklik gösterir ve tümörün türüne ve evresine bağlı olarak ameliyat, radyasyon tedavisi, kemoterapi veya hedefe yönelik tedaviyi içerebilir.

Randevu Alın

Kemik Tümörü Hakkında

Daha iyi sonuçlar için kemik tümörü tedavisinin erken teşhisi önemlidir. Çoğu durumda, iyi huylu kemik tümörleri gözetim altında etkili bir şekilde yönetilebilirken, kötü huylu kemik tümörleri, tümörün spesifik tanısına ve evresine bağlı olarak sıklıkla ameliyat, kemoterapi, radyasyon terapisi veya hedefe yönelik tedavi gibi hızlı ve agresif tedaviyi gerektirir.

Kemik Tümörünün Belirtileri 

Kemik tümörlerinin belirtileri, tümörün tipine, konumuna ve evresine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Bazı kemik tümörleri iyi huylu (kanserli olmayan) olabilir ve hafif semptomlara neden olabilir veya hiç semptom göstermeyebilirken, diğerleri, özellikle de kötü huylu (kanserli) tümörler, daha ciddi ve fark edilebilir semptomlara yol açabilir. İşte kemik tümörlerinin altı yaygın belirtisi:

 • Lokalize Ağrı: Ağrı, kemik tümörlerinin sık görülen bir belirtisidir. Geceleri ve aktiviteyle kötüleşen derin, ağrılı bir ağrı olarak tanımlanabilir. Ağrı tipik olarak etkilenen kemik veya eklemde lokalizedir. Örneğin bacağında kemik tümörü olan bir kişi uylukta veya dizde ağrı yaşayabilir. Bu ağrı genellikle ilerleyicidir ve dinlenme veya reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlarla rahatlamaz.

 • Şişlik ve Topaklar: Bir kemik tümörünün varlığı, etkilenen bölgede şişmeye ve ele gelen topaklar veya kitlelerin gelişmesine yol açabilir. Tümör çevre dokuların iltihaplanmasına ve şişmesine neden olabilir. Bu şişlik özellikle uzuvlarda veya eklemlerde belirgindir.

 • Kırıklar: Bir tümör nedeniyle zayıflayan kemikler, kırıklara daha duyarlı olabilir. Genellikle kırıkla sonuçlanmayacak küçük yaralanmalar veya aktiviteler bile kemik kırılmalarına neden olabilir. Patolojik kırıklar, yani travmadan ziyade kemiğin zayıflamasından kaynaklanan kırıklar, kemik tümörünün erken bir belirtisi olabilir.

 • Sınırlı Hareket Aralığı: Eklemleri veya yakındaki dokuları etkileyen tümörler, etkilenen bölgede hareket aralığının azalmasına neden olabilir. Bu, sertlik ve eklemi serbestçe hareket ettirmede zorluk olarak ortaya çıkabilir. Örneğin diz eklemindeki bir kemik tümörü diz hareketinde kısıtlılığa neden olabilir.

 • Açıklanamayan Kilo Kaybı: İlerlemiş veya hızla büyüyen kemik tümörlerinde açıklanamayan kilo kaybı ve yorgunluk mevcut olabilir. Bu semptomlar genellikle daha sonraki bir aşamaya ilerlemiş daha agresif malignitelerin göstergesidir.

 • Nörolojik Belirtiler: Kemik tümörünün omurgayı etkilediği nadir durumlarda, omuriliğe veya sinirlere baskı yapabilir. Bu, uyuşukluk, halsizlik veya bağırsak veya mesane fonksiyonunda değişiklikler gibi nörolojik semptomlara neden olabilir. Bu semptomlar kordomalarda veya agresif omurga tümörlerinde daha sık görülür.

Kemik Tümörü Tedavisi

Kemik tümörü tedavisi tümörün tipine, konumuna, evresine ve hastanın genel sağlığına bağlı olan karmaşık ve multidisipliner bir süreçtir. Tedavinin temel amacı, etkilenen kemiğin ve çevre dokuların fonksiyonunu ve stabilitesini korurken tümörü çıkarmak veya kontrol altına almaktır. Kemik tümörleri için kemik tümörü tedavi seçeneklerinin anahtarı şunlardır:

 • cerrahlık:

  • Cerrahi genellikle hem iyi huylu hem de kötü huylu kemik tümörlerinin birincil tedavisidir. Cerrahi yaklaşım, artroskopi veya küretaj gibi minimal invaziv tekniklerden, uzuv koruyucu ameliyatlar veya amputasyonlar gibi daha kapsamlı prosedürlere kadar değişebilir. Ameliyat seçimi tümörün tipine ve konumuna bağlıdır. Bazı vakalarda cerrah sadece tümörü çıkarabilir (kürtaj), bazılarında ise kemiğin bir kısmının veya tamamının çıkarılması gerekebilir (rezeksiyon). Uzuv fonksiyonunu ve görünümünü korumak için rekonstrüksiyon teknikleri kullanılabilir.
 • Kemoterapi:

  • Kemoterapi, kanser hücrelerini hedef almak ve öldürmek için ilaçların kullanıldığı sistemik bir tedavidir. Öncelikle osteosarkom, Ewing sarkomu ve kondrosarkom gibi malign kemik tümörlerinin tedavisinde kullanılır. Kemoterapi, tümörü küçültmek için ameliyattan önce (neoadjuvan), kalan kanser hücrelerini öldürmek için ameliyattan sonra (adjuvan) veya ameliyatla alınamayan tümörler için birincil kemik tümörü tedavisi olarak uygulanabilir.
 • Radyasyon tedavisi:

  • Radyasyon terapisi, kanser hücrelerini hedeflemek ve yok etmek için yüksek enerjili X ışınları veya diğer parçacıkları kullanır. Genellikle ameliyatın zor olabileceği omurga, kafatası veya pelviste bulunan bazı kemik tümörü ilaçları için kullanılır. Radyasyon, daha kapsamlı kemik tümörü tedavisi için ameliyat veya kemoterapiyle birlikte de kullanılabilir.
 • Hedefli Terapi:

  • Hedefe yönelik tedaviler, bazı kemik tümörü ilaçlarında bulunan moleküler veya genetik anormallikleri spesifik olarak hedef alan ilaçlardır. Bu tedaviler, özellikle dev hücreli tümörler veya kordomalar gibi rahatsızlıkları olan hastalarda diğer kemik tümörü tedavileriyle birlikte kullanılabilir.
 • Radyofrekans ablasyonu:

  • Radyofrekans ablasyonu (RFA), tümör dokusunu yok etmek için yüksek frekanslı radyo dalgaları tarafından üretilen ısıyı kullanan minimal invazif bir prosedürdür. Genellikle küçük, iyi huylu kemik tümörleri için kullanılır ve ameliyata daha az invaziv bir alternatif olarak kabul edilir.
 • Kriyoterapi:

  • Kriyoterapi, tümör dokusunu yok etmek için dondurmayı içerir. Bu yöntem seçilmiş vakalarda, genellikle iyi huylu kemik tümörlerinde kullanılır.
 • Kemik İliği Nakli:

  • Multipl miyelom gibi bazı kemik kanserleri için, hasar görmüş kemik iliğinin sağlıklı hücrelerle değiştirilmesi amacıyla kemik iliği nakli düşünülebilir. Bu genellikle yüksek doz kemoterapi veya radyasyon tedavisinden sonra yapılır.
 • Palyatif bakım:

  • Kemik tümörlerinin ilerlemiş ve tam olarak tedavi edilemediği durumlarda palyatif bakım semptomların yönetimine, ağrının giderilmesine ve hastanın yaşam kalitesinin iyileştirilmesine odaklanır.
 • gözetim:

  • Bazı küçük, yavaş büyüyen iyi huylu kemik tümörleri acil tedavi gerektirmeyebilir. Bu durumlarda yaklaşım, tümörün büyümesini takip etmek için düzenli görüntüleme çalışmaları ile yakın izlemeyi içerebilir.

Kemik tümörü tedavisinin seçimi, tümörün türü, boyutu, yeri, yayılma derecesi ve hastanın genel sağlığı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Kemik tümörü tedavi planları genellikle ortopedi cerrahları, onkologlar ve radyologlar da dahil olmak üzere sağlık uzmanlarından oluşan multidisipliner bir ekip tarafından geliştirilir.

Kemik tümörü ilaçları için en uygun tedavi stratejisinin belirlenmesinde zamanında ve doğru tanı kritik öneme sahiptir. Hastalar seçeneklerini sağlık ekibiyle tartışmalı ve gerekirse bakımlarıyla ilgili bilinçli kararlar verebilmek için ikinci bir görüş almalıdır.

Kemik Tümörü Çeşitleri

Kemik tümörlerinin tedavisi, özelliklerine, davranışlarına ve iyi huylu veya kötü huylu olmalarına göre çeşitli tiplere ayrılabilir. Farklı kemik tümörlerinin türlerini anlamak, doğru tanı ve uygun tedavi için çok önemlidir. Kemik tümörü ilaçlarının ana kategorileri şunlardır:

 • İyi Huylu Kemik Tümörleri:

  • osteokondrom: En sık görülen iyi huylu kemik tümörü olup sıklıkla kollar ve bacaklar gibi uzun kemiklerde bulunur. Kıkırdak ile kaplı kemik çıkıntısından oluşur.

  • Enkondrom: Kemik içindeki kıkırdakta gelişen ve genellikle iyi huylu bir tümör. Ellerde ve ayaklarda bulunabilir.

  • Dev Hücreli Tümör: Bu tümörler genellikle iyi huyludur ancak lokal olarak agresif olabilirler ve uzun kemiklerin uçlarında büyüyebilirler.

  • osteoid osteoma: Öncelikle gençleri etkileyen, özellikle geceleri ağrıya neden olan küçük, iyi huylu bir tümör.

 • Malign Kemik Tümörleri:

  • osteosarkom: En sık görülen primer malign kemik tümörü olup sıklıkla uzun kemiklerde, özellikle diz çevresinde meydana gelir.

  • kondrosarkom: Kıkırdaktan kaynaklanan ve yaşlı yetişkinlerde daha sık görülen kötü huylu bir tümör.

  • Ewing Sarkomu: Tipik olarak çocukları ve genç yetişkinleri etkiler ve kemiklerde veya yumuşak dokularda gelişebilir. Acil tedavi gerektiren agresif bir tümördür.

  • kordoma: Tipik olarak kafa tabanı veya omurgada ortaya çıkan, nadir fakat yavaş büyüyen kötü huylu bir tümör.

 • Metastatik Kemik Tümörleri:

  • İkincil kemik tümörleri veya metastatik kemik tümörleri, vücudun başka bir kısmındaki kanser kemiklere yayıldığında (metastaz yaptığında) ortaya çıkar. Bu tümörler birincil kemik kanserleri değildir ancak kemik metastazı olarak tedavi edilirler.
 

Kemik Tümörü Prosedürü

Kemik tümörü tedavisine yönelik prosedür, tümörün türüne (iyi huylu veya kötü huylu), konumuna, boyutuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Tedavi genellikle en uygun eylem planını belirlemek için tıp uzmanlarından oluşan bir ekibin işbirliği yaptığı çok disiplinli bir yaklaşımı içerir. Kemik tümörlerinin tedavisine yönelik prosedürün genel taslağı aşağıda verilmiştir:

 • Tanı ve Evreleme:
  • Süreç, görüntüleme testlerini (X-ışınları, CT taramaları, MRI'lar veya PET taramaları), doku örneklerini analiz etmek için biyopsileri ve kan testlerini içerebilecek kapsamlı bir teşhis ile başlar. Tümörün boyutunu ve agresifliğini belirleyen evreleme, kemik tümörü tedavisinin planlanması için çok önemlidir.
 • Konsültasyon ve Tedavi Planlaması:
  • Tanı ve evreleme belirlendikten sonra hasta, ortopedi cerrahları, onkologlar ve radyologlardan oluşan bir sağlık ekibine danışır. Birlikte her hastaya özel kapsamlı bir tedavi planı geliştirirler.
 • cerrahlık:
  • Cerrahi genellikle kemik tümörü tedavisinin merkezi bir bileşenidir. Cerrahi yaklaşım tümörün tipine ve konumuna göre değişir. Prosedürler minimal invaziv ameliyatlardan (artroskopi, kürtaj) uzuv koruyucu ameliyatlar veya amputasyonlar gibi daha kapsamlı ameliyatlara kadar değişebilir. Cerrahlar, etkilenen kemiğin ve yakındaki dokuların fonksiyonunu ve stabilitesini koruyarak tümörü çıkarmayı hedefler.
 • Kemoterapi:
  • Osteosarkom, Ewing sarkomu ve kondrosarkom gibi malign kemik tümörleri için kemoterapi uygulanabilir. Bu sistemik tedavide kanser hücrelerini hedef alan ve öldüren ilaçlar kullanılır. Ameliyattan önce (neoadjuvan), ameliyattan sonra (adjuvan) veya ameliyat edilemeyen durumlarda birincil kemik tümörü tedavisi olarak verilebilir.
 • Radyasyon tedavisi:
  • Radyasyon terapisi, kanser hücrelerini hedeflemek ve yok etmek için yüksek enerjili X ışınları veya diğer parçacıkları kullanır. Genellikle omurga, kafatası veya pelvis gibi zorlu cerrahi bölgelerde bulunan kemik tümörleri için kullanılır. Radyasyon ameliyattan önce veya sonra, kemoterapiyle birlikte veya bağımsız bir tedavi olarak verilebilir.
 • Hedefli Terapi:
  • Hedefe yönelik tedaviler, bazı kemik tümörü ilaçlarında bulunan spesifik moleküler veya genetik anormallikleri hedef almak üzere tasarlanmış ilaçlardır. Özellikle dev hücreli tümörler veya kordomalar gibi rahatsızlıkları olan hastalarda diğer tedavilerle birlikte kullanılabilirler.
 • Radyofrekans Ablasyonu (RFA):
  • RFA, tümör dokusunu yok etmek için radyo dalgalarının ürettiği ısıyı kullanan minimal invaziv bir prosedürdür. Çoğunlukla küçük, iyi huylu kemik tümörlerine uygulanır ve ameliyata göre daha az invazif bir alternatif sunar.
 • Kriyoterapi:
  • Kriyoterapi, tümör dokusunun ortadan kaldırılması için dondurulmasını içerir. Bu yaklaşım seçilmiş vakalarda, öncelikle iyi huylu kemik tümörü tedavisinde kullanılır.
 • Kemik İliği Nakli:
  • Multipl miyelom gibi belirli vakalarda, genellikle yoğun kemoterapi veya radyasyon tedavisinden sonra, hasarlı kemik iliğinin sağlıklı hücrelerle değiştirilmesi için kemik iliği nakli düşünülebilir.

Yardım istemek?

Sağlık Uzmanlarımızdan Hızlı Bir Geri Arama Alın

Kapsadığımız Diğer Spesiyaller

Hindistan'da Ön Çapraz Bağ (ÖÇB) Onarımı Cerrahisi

Ön Çapraz Bağ (ACL)

Hindistan'da Kalça Protezi Ameliyatı

Kalça protezi

Hindistan'da Omuz Protezi Ameliyatı

Omuz değiştirme

;

Miyokard Köprüsünün Parçalanması Belirtileri: Hastalar İçin Kapsamlı Bir Kılavuz

Kalp sorunları dünya çapında milyonlarca insanı etkiliyor ve birçok rahatsızlıktan biri. Bu önemli olabilir...

Devamı ...

Vajinal Kanseri Anlamak: Türleri, Nedenleri ve Tanısı

Vajinal kanser, farklı jinekolojik kanserlerle karşılaştırıldığında çok daha az sıra dışı olmasına rağmen...

Devamı ...

Rahim Ağzı Kanseri Türlerini Anlamak: Kapsamlı Bir Kılavuz

Rahim ağzı kanseri uluslararası alanda kadınları etkileyen önemli bir sağlık sorunudur. Rahim ağzı kanseri bir...

Devamı ...